Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ акциялар шығарылымы туралы ақпарат

2015 жылдың 12 мамырдағы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен  «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ (бұдан әрі – Қор) акцияларына KZ1C42180014 ұлттық сәйкестендіру нөмірін беру арқылы (2015 жылғы 12 мамырдағы          бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі №0000975, сериясы С) 88 578 (сексен сегіз мың бес жүз жетпіс сегіз) жай атаулы акцияларға ұлғайтылуына байланысты, Қор жарияланған акциялар шығарылымы, сондай-ақ Қор акциялар шығарылымы проспектісіне тиісті өзгерістер мемлекеттік тіркеуден өтті. Қор акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістер 2015 жылғы 29 сәуірдегі №197 Қор Акционерінің «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының жарияланған акциялар санын ұлғайту туралы» шешіміне сәйкес енгізілді. 

Қор акцияларының шығарылымына өзгерістер мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін Қор жарияланған акцияларының жалпы саны 974 358 (тоғыз жүз жетпіс төрт мың үш жүз елу сегіз) жай атаулы акцияларды құрайды. Қордың жарғылық капиталы 17 715 600 000 теңгеге ұлғайтылып 194 871 600 000 теңгені құрады.