Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Алматы қ., A15P5B5, Сәтбаев к., 30/8, 4-қабат

Нұр-Сұлтан қ., Z00T6E0, Иманов көшесі, 11, 104-кеңсе

Тел: +7 (727) 312-24-49

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ акцияларын орналастыру туралы ақпарат

2015 жылдың 14 мамырдағы «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ Акционерімен (бұдан әрі – Қор) оның жарияланған акцияларын шығарылымын мемлекеттік тіркеуден кейін 88 578 (сексен сегіз мың бес жүз жетпіс сегіз) жай атаулы акцияларын 1 (бір) акцияға 200 000, 00 теңге (екі жүз мың теңге 00 тиын) баға бойынша жалпы сомасы 17 715 600 000 теңге (он жеті миллиард жеті жүз он бес миллион алты жүз мың теңге 00 тиын) Акционермен акцияларды басымдықпен сатып алу арқылы орналастыру туралы шешім қабылданды.