Изменить контраст
Версия для слабовидящих Обычная версия

Колл-центр Казахстанского фонда гарантирования депозитов:

1460

(бесплатно с сотовых и городских телефонов по Казахстану)

Все о гарантировании депозитов
Смотреть видео 20 секунд
info@kdif.kz
Горячая линия: 1460
Приемная: 8 (727) 312 24 49

Объявление о проведении повторной закупки услуг по организации и проведению интернет-конференции способом запроса ценовых предложений путем размещения объявления


Объявление о проведении повторной закупки услуг по организации и проведению интернет-конференции способом запроса ценовых предложений путем размещения объявления

 • Заказчик и организатор закупки - АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», расположенный по адресу: 050010, город Алматы, ул. Кунаева, д.181, тел: +7(727)291-57-42, факс: +7(727) 291-38-29, извещает о проведении повторной закупки услуг по организации и проведению интернет-конференции способом запроса ценовых предложений путем размещения объявления, и приглашает принять участие в указанной закупке.
 • Организация и проведение одной интернет-конференции в период, с даты заключения договора по 31 декабря 2016 года (в срок, установленный Заказчиком и согласованный c Поставщиком). Сумма, выделенная на закупку услуги по организации и проведению интернет-конференции - 535 714,29 (пятьсот тридцать пять тысяч семьсот четырнадцать тенге 29 тиын) тенге, без НДС.
 • Описание закупаемой услуги по организации и проведению интернет-конференции содержится в технической спецификации.
 • Техническая спецификация закупаемой услуги указана в приложении № 2 к проекту договора о закупках услуг по организации и проведению интернет-конференции.
 • Место оказания услуг – город Алматы.
 • Требуемые сроки оказания услуг - не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса от Заказчика.
 • Срок начала и окончания представления потенциальными поставщиками ценовых предложений - с 09 часов 30 минут 11 августа 2016 года до 09 часов 30 минут 18 августа 2016 года.
 • Дата и время вскрытия ценовых предложений – 10 часов 00 минут 18 августа 2016 года.
 • Условия оплаты - авансовый платеж в размере 5% (пяти процентов) от цены Договора выплачивается Заказчиком Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора на основании выставленного счета на предоплату. Дальнейшая оплата будет произведена в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки Услуг, при условии надлежащего выполнения Поставщиком обязательств по Договору и выставления Поставщиком счет-фактуры. Форма оплаты – перечисление денег на банковский счет Поставщика.
 • Проект договора с указанием существенных условий и приложения к договору (перечень закупаемых услуг и техническая спецификация).

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның құрамына енетін ұйымдардың және дауыс беретін акциялары елу және одан да көп пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың, және олармен үлестес (аффилиирленген) заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу Қағидаларына 21 Қосымша

Хабарландыру орналастыру жолымен баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен интернет-конференцияны ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметтерді сатып алуды қайта өткізу туралы хабарландыру

 • Сатып алудың тапсырыс берушісі және ұйымдастырушысы - «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ, орналасқан мекен-жайы: 050010, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 181 үй, тел: +7(727)291-57-42, факс: +7(727) 291-38-29, хабарландыру орналастыру жолымен баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен интернет-конференцияны ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметтерді сатып алуды қайта өткізу туралы хабарлайды, және көрсетілген сатып алуға қатысуға шақырады.
 • Бір интернет-конференцияны ұйымдастыру және өткізу шартты жасаған күннен бастап 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі кезеңде (Тапсырыс беруші белгілеген және Жеткізушімен келісілген мерзімде). Интернет-конференцияны ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметтерді сатып алуға бөлінген сома - 535 714,29 (бес жүз отыз бес мың жеті жүз он төрт теңге 29 тиын) теңге, ҚҚС есептемегенде.
 • Интернет-конференцияны ұйымдастыру және өткізу жөніндегі сатып алынатын қызметтің сипаттамасы техникалық ерекшелікте бар.
 • Сатып алынатын қызметтің техникалық ерекшелігі интернет-конференцияны ұйымдастыру және сатып алу жөніндегі қызметтерді сатып алу туралы шарт жобасының 2 қосымшасында көрсетілген.
 • Қызметтерді көрсететін жер – Алматы қаласы.
 • Қызметтерді көрсетудің қажетті мерзімдері – Тапсырыс берушіден тиісті сұраныс түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей.
 • Әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын ұсынудың басталуы және аяқталуы мерзімі - 2016 жылғы 11 тамыздан 09 сағат 30 минуттан 2016 жылғы 18 тамыздағы 09 сағат 30 минутқа дейін.
 • Баға ұсыныстарын ашу күні және уақыты – 2016 жылғы 18 тамыздағы 10 сағат 00 минут.
 • Төлем шарттары - Шарт бағасының 5% (бес пайызы) көлеміндегі аванстық төлемді алдын ала төлемге ұсынылған шот негізінде Өнім беруші Шартты орындаудың қамсыздандырылуын енгізген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші Өнім берушіге төлейді. Одан әрі қарайғы төлем Өнім беруші Шарт бойынша міндеттемелерін тиісті түрде орындаған және шот-фактура ұсынған жағдайда тараптардың Қызметтерді өткізу-қабылдау актісіне қол қойған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүргізілетін болады. Төлем нысаны – ақшаны Өнім берушінің банк шотына аудару.
 • Маңызды талаптар көрсетілген шарт жобасы мен шарттың қосымшалары (сатып алынатын қызметтердің тізбесі және техникалық ерекшелік).

Конкурсная документация:

DOCДоговор

DOCТаблица цен

Итоги:

PDFПротокол итогов

Чтобы получать с сайта конкурсную документацию, необходимо предоставить следующую информацию. Все поля должны быть заполнены.

Мы вам перезвоним
Спасибо, отправлено!
Наш специалист свяжется с Вами
в ближайшее время!